Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Alle grote, kleine en splinterpartijen in het hele land lopen zich warm voor de verkiezingen op 21 maart, behalve enkele gemeenten zoals Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer en bijvoorbeeld Noordwijk-Noordwijkerhout (er zijn er nog meer hoor). Hier merken we dus nog weinig van verkiezingsprogramma’s, flyeraars, belletjetrekkers en lokale politici die ons op straat aanspreken.

Vier jaar geleden deed en schreef ik er zelf nog aan mee, omdat ik “verkiesbaar” was. Inmiddels ben ik er weer uitgestapt, omdat ik niet geschikt en niet van plan ben om mij te voegen naar enige partijmores. Als volksvertegenwoordiger (in spe) móet je de mening van de bevolking laten prevaleren boven die van de partij, welke dat ook is. Helaas moest ik constateren dat er ook op gemeentelijk niveau vaak meer politiek bedreven wordt, dan dat de bevolking wordt vertegenwoordigd. Natuurlijk een verwijt aan die bevolking zelf, die zich nauwelijks interesseert voor wat er direct om hen heen gebeurt, maar ook een verwijt aan de volksvertegenwoordigers, die maar weinig pro-actief zijn in het ophalen bij en het meenemen van hun kiezers in belangrijke processen. Nou ja, ik zag het belang van sommige zaken ook niet hoor: Of een gehucht bestaande uit één oude kerk z’n eigen postcode moet hebben. Of dat een lokaal dijkje niet genoemd wordt in een boek dat wordt uitgebracht door enkele buurgemeenten …

Maar ja, nu komt het probleem. Wethouders willen groots bezig zijn, liefst burgemeester worden en liefst in een grotere gemeente. Aan de andere kant, voor de parate dossierkennis van sommige wethouders heb ik regelmatig mijn petje afgenomen. Raadsleden zijn veelal toch gepensioneerden, of anderen zonder fulltime baan. Bakken met leesvoer krijgen zij over zich uitgekiept, het is niet bij te houden. Voor degenen met de fulltime banen – een enkeling – of je van zo iemand mag verwachten, dat hij alles leest en alles wat er gelezen wordt op de merites kan beoordelen, ik betwijfel het. Dringt het allemaal nog wel door, wat er aan ambtelijke stukken in en buiten de gemeente wordt geproduceerd? Wat er aan diensten in samenwerkingsverbanden op afstand is gezet, wie heeft dáár nog zicht op? De raadsleden? Hoe kunnen die op adequate wijze hun toezichtstaken uitvoeren? Een eenmansfractie is sowieso al kansloos bij het absorberen van al die informatie, laat staan bij de interpretatie ervan.

In 2018 zullen ook de inwoners van Haarlemmerliede & Spaarnwoude kunnen stemmen op lokale partijen als HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek), of een randverschijnsel als Forza! Volgens mij een soort mini-PVV, brrrr. Verder kunnen Haarlemmermeerders straks stemmen op mensen die vanuit hun fracties in H&S op de kieslijst terechtkomen. Daar zal nog wel de nodige actie aan voorafgaan en dan nog …. Wie kent de beroemdheden uit deze gemeente? En wie – bijvoorbeeld in Spaarndam-Oost – kent de grote namen in de Haarlemmermeer? De binding tussen de “regering” in Hoofddorp en de woonkernen in het buitengebied wás al niet groot, de afstand tussen bijvoorbeeld Spaarndam en Hoofddorp is enorm, er is geen enkele common ground. Halfweg vormt dan een zogenaamd duodorp (ik geloof dat het woord formeel niet eens bestaat) met Zwanenburg, maar ook daar klaagt men al steen en been over wat men in Hoofddorp “presteert”. Maar goed, we hebben het ermee te doen, als gevolg van de ongelukkige keuze van onze gemeenteraad in 2017. Amsterdam was economisch gezien de beste keuze geweest, maar dan waren onze eigen, lokale politici bij de GR helemaal kansloos geweest. Als wij amsterdams waren geworden, had dat wel een mooie impuls geweest voor onze huizenprijzen. Velsen was de beste keuze qua soort bevolking en mentaliteit, maar Velsen is arm en staat zelf op de nominatie om te fuseren met Beverwijk-Heemskerk. Lastig om de gemaakte afspraken opnieuw in te bedden bij een nieuwe fusie. H&S zou dan in ieder geval (onderdeel van) een kustgemeente zijn geworden, dat sprak mij ook wel aan.

Hoe dan ook, men heeft hier wat meer tijd beschikbaar voor de kieslijsten en de verkiezingsprogramma’s. Eens kijken wie er een min of meer foutloos document gaat produceren, want taalkennis en schrijfvaardigheid zijn nog steeds een groot probleem, niet alleen voor de inburgeraars. En bezien wat er nu voor beloften gedaan worden. Iemand die het probleem Schiphol (ongewenste en onnodige groei) gaat adresseren? Of wordt dat gemakshalve op het bordje van de landelijke en provinciale politiek geschoven? Haarlemmermeer heeft natuurlijk groot belang bij die (extra) economische bedrijvigheid, maar

  • Wat heb je aan economische groei, als je gezondheid naar de knoppen gaat door nóg meer ultrafijnstof en lawaaioverlast?
  • Als je nu al die vacatures niet kunt vervullen, hoe moet dat dan bij verdere groei?
  • Wat heeft de lokale inwoner zelf aan direct voordeel ván die veronderstelde groei?
  • Waaróm kunnen die start- en landingsbanen niet naar zee verkassen?

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer grenst straks aan de haven van Amsterdam, óók een producent van fijnstof en lawaai. Zal het voor de gemiddelde Haarlemmermeerder niet een ver-van-zijn-bed-show zijn? Hoeveel roet uit zware stookolie van de scheepvaart vanuit het Noordzeekanaal over de inwoners wordt uitgestort? Zal er een partij zijn, die dát probleem ook zelfs maar durft te noemen, laat staan bij Amsterdam reclameren?

Dat er via een regeltje, in een letterlijk overgenomen APV van Haarlemmermeer in de woonkernen van H&S opeens coffeeshops gedoogd kunnen worden …. Een verstandig mens wíl dat niet, (legale) wietteeltexperiment of niet. Noem het wiet, hasj, cannabis of nog anders, maar het roken van joints leidt tot verslaving en hersenbeschadiging, voorbeelden te over in de sociale werkplaatsen, of wat daar nog van resteert. Zero tolerance zou de basis moeten zijn! Wie durft?

Welke partij zou er – althans in haar verkiezingsprogramma – in slagen om de kloof tussen Hoofddorp en de rest te overbruggen? Vanuit H&S zal het nog moeilijker worden om presentabele kandidaten op de kieslijst te krijgen. Voor zover ik de mensen ken – eventuele nieuwkomers daargelaten – zie ik slechts een enkele kandidaat die er voluit voor zal gaan. En in Haarlemmermeer zijn er in de loop van de tijd zoveel (raadsleden) mee opgehouden, dat ik mij afvraag wie dáár nog het verschil gaat maken. CDA blijft natuurlijk sterk, het is nog steeds van oorsprong een gemeente van landbouwers. Verder zullen veel ondernemers, vaak tegen beter weten in, VVD blijven stemmen, mede dankzij de inzet van de ondernemersverenigingen. In dat opzicht heeft ook VVD een soort “ijzeren voorraad”. PvdA en D66 zullen wel meedoen, maar zuinigjes. Ik reken eerlijk gezegd toch op HAP met een sterk boegbeeld als Ap “HAP” Reinders. En van de beroepsquerulanten zoals die van Forza! moet je maar hopen dat de kiezer (wederom) inziet, dat kleine mannetjes met omgekeerd evenredig grote ego’s en horloges, nu juist niet degenen zijn op wie wij kunnen rekenen, als het aankomt op goed gemeentebestuur.

 

Ondertussen in Amsterdam ….

Narigheid alom, niemand is nog gelukkig. Toerisme, drukte, vervuiling, geen bestuurscommissies meer, onveilige verkeerssituaties, megalomane projecten die per definitie uit de hand lopen, extra festivalterreinen waar niemand op zit te wachten (behalve de organisatoren), woningbouw die vér achterloopt bij de behoefte, broddelwerk erfpacht (40 jaar geleden had mijn pa hier al ruzie over met het Gemeentelijk Grondbedrijf, de willekeur!) toenemende klachten over Schiphol-uitstoot en -lawaai, nóg meer expats in de stad door komst van de EMA, vieze scooters, een welig tierende drugshandel met de daaraan verbonden moordpartijen op straat, een overbodige zeesluis, een overbodige brug over het IJ, parkeergarages op ongewenste plekken …. De zittende garde wordt weggevaagd, denk ik, de vraag is alleen wat de Amsterdammer ervoor terugkrijgt. Zijn er straks meer al dan niet permanent in de stad verblijvende, niet-stemgerechtigden, die de keuzes van een minderheid – de stemgerechtigde inwoners – aan den lijve gaan ondervinden? Hoe lang blijven mensen trouwens nog hogere huizenprijzen betalen om korter te leven door fijnstof, gevaarlijk verkeer en lawaai?

Wat gaat er dan wél goed in Amsterdam? OK, alle bussen van het GVB worden elektrisch. De NoordZuidlijn wordt eindelijk voltooid. Misschien komt er een – soort van – gekozen burgemeester. Hopelijk blijft de begroting sluitend. In weerwil van het feit dat het geld tegen de plinten klotst: er móeten reserves gevormd worden. Zou er een partij zijn die het aandurft om – een hele raadsperiode lang – zich te gaan richten op consolidatie en organisatie? De boel onder controle krijgen zonder nieuwe projecten ter meerdere eer en glorie van de dames en heren wethouders? De verbinding met de inwoners ook ná 21 maart blijft zoeken en  versterken? Het is zoiets als leven na de dood: Ik hóóp dat het er is, maar heb er geen vertrouwen in. Hoe dan ook, als Amsterdam hoest, wordt het bij ons in Halfweg tijd om naar de strepsils te grijpen.

We gaan weer een vermakelijke tijd tegemoet, dus geniet ervan.

Advertentie